Учесници овог курса ће приступати материјалу за учење према разреду коме припадају, а по најави коју ћу поставити на предвиђено место. 

После пређеног наставног материјала и одрађених задатака, ученици ће стећи  основна знања везана за ТИО, и даће своје мишљење о овом виду учења.