Овај курс намењен је студентима који проучавају финансијску математику, наставницима који ову проблематику предају на различитим нивоима образовања, као и професионалцима који ове проблема решавају у свакодневном животу.

Том приликом биће изведени модели сложеног каматног рачуна са декурзивним начином капиталисања, модел комбинованог простог и сложеног капиталисања, као и модел непрекидног капиталисања.

У току рада биће коришћене егзактне формуле, помоћу којих се без употребе каматних таблица једноставно решавају проблеми, без ограничења у погледу вредности каматних стопа. На тај начин потреба за каматним таблицама у потпуности престаје, а за примену формула довољан је мало квалитетнији калкулатор.

Након сваког теоријски изведеног модела, биће дат већи број задатака са упутсвима за решавања и решењима.

Сви задаци су оригинални.