Допунски рад је намењен ученицима који су дуго били оправдано одсутни из школе, али најчешће, ученицима који повремено или стално имају заостатак у учењу или не постижу довољан успех због лоших социјалних услова у којима живе, проблемима у психофизичком развоју и слично. Ученике који ће похађати допунску наставу одређује сам наставник након сагледавања свих објективних и субјективних разлога заостајања, а понекад и у сарадњи са педагогом школе. На часовима допунске наставе може да се ради индивидуално или у мањим групама. За часове додатне наставе наставник се посебно припрема и даје посебне задатке за рад и код куће.