Упоу+знати се наредбама за ток при+огрма у програмском језику C