Jednačina prave je linearna jednačina.

U nastavku ćemo upoznati jednačinu kružne linije, elipse, parabole i hiperbole. Ovo su jednačine drugog stepena, a ove linije se zbog toga zovu

KRIVE DRUGOG REDA