Perfektivni aspekat glagolske fraze

Sadašnji i budući prosti i progresivni perfektivni aspekat glagolske fraze u engleskom jeziku/Present and Future Simple and Progressive Perfect Aspect of the Verb Phrase in English

Osnovni cilj ovog kursa jeste upoznati studente (učenike) sa: 1) vrstama glagolske fraze u engleskom jeziku (prosta i složena); 2) razlikom između "vremena" u gramatičkom smislu te reči i "vremena" kao vremenskog perioda (tense vs. time) i "aspekta" glagolske fraze; 3) suština odnosa glagolske radnje (njenog trajanja) prema određenoj "tački preseka" ili trenutku u budućnosti (od sada pa do određenog trenutka u budućnosti, uključujući isti ili se završavajući u tom budućem trenutku) - poređenje sa suštinom tog odnosa kod prostog i progresivnog perfektivnog prezenta ("od ranije do trenutka govora/sada uključujući i "ovaj/sadašnji" trenutak ili se završavajući sa posledicom u ovom/sadašnjem trenutku odn. trenutku govora); 3) praktična primena naučenog gradiva - vežbe, testovi, pitanja...